+45 8637 7133

Man-Tors 8-16 (Fre 8-13)

Møllevej 2

8544 Mørke, Denmark

Kontakt os

sales@ex-as.com

Sikkerhedsinstruktioner

Disse sikkerhedsinstruktioner er til brug af Excellent Systems’ plastmoduler til gulve og ramper, hvor brugeren har kørestol eller er gangbesværet over højere trin. 

Skulle du have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Montering:

1. Ved opstilling af gulve eller ramper, se den medfølgende vejledning. Disse skal følges fuldt ud, ellers skal gulve eller ramper monteres af autoriseret personale. Excellent Systems A/S påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkert montering. Se også EN 12182, herunder side 21 tabel 2 vedrørende afstande mellem f.eks. opførte ramper og andre dele af bygningen. Denne afstand skal være mindre end 35 mm eller mere end 100 mm. Ramper og platforme skal altid monteres på et fast og jævnt underlag i henhold til ovennævnte instruktioner.

2. Ved opstilling af en rampe skal du være opmærksom på, at enhver form for hældning kan forårsage vanskeligheder for en kørestolsbruger/person til fods. Alle opstillede ramper skal derfor vurderes i forhold til den enkelte bruger og de kommunale regler og udføres således, at der er et rimeligt forhold mellem stigningen og brugerens fysik. Den enkelte bygmester/montør er ansvarlig for at forsyne rampen med den nødvendige skiltning i henhold til lokalt gældende regler for forebyggelse af faldulykker. Såfremt den ønskede stigning ikke kan opnås i den plads, der er til rådighed, eventuelt med hvileplatform, skal brugeren have en hjælper til rådighed ved fremkørsel af rampen.

3. Under opstilling af rampen kan løse dele såsom skruer osv. sluges eller på anden måde forårsage skade. Disse dele bør derfor holdes væk fra børn og dyr, der ikke er i stand til at passe sig selv.

4. Kontroller, at rampen er korrekt samlet og monteret, inden den tages i brug, for at undgå skader ved efterfølgende brug.

5. Afhængigt af din højde kan rampen kræves en styrekant. En styrekant bruges til at forhindre, at køretøjets hjul ved et uheld løber ud over kanten af rampen med den tilhørende risiko for personskade. Den højde, hvor en rampe kræver en styrekant, varierer fra land til land. Se de lokale regler, som til enhver tid skal overholdes. Ønskes en ledekant, kan kantsystemet leveret af Excellent Systems A/S, anvendes. Kantsystemet er designet til at passe til rampesystemet og er testet til formålet.

6. I offentlige rum og/eller hvor der forventes tæt trafik af brugere til fods og på hjul, er det en fordel at udføre rampen med kontrastfarver. Brugen af en anden farve, f.eks. gul i bunden og toppen af rampen, vil gøre det lettere for brugerne at se, hvornår de bevæger sig op og ned ad rampen, hvilket er særligt nyttigt for synshandicappede brugere.

Anvendelse:

7. Excellent-modulerne er udført som gulv- og/eller rampemoduler og skal anvendes i henhold til anvisningerne. Enhver brug af modulerne, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne, vil blive betragtet som forkert brug/misbrug, hvilket på det kraftigste frarådes. Excellent Systems A/S påtager sig intet ansvar, hvis modulerne er forkert anvendt.

8. Modulerne er udelukkende designet til brugere til fods, i kørestol eller brugere af rollatorer. Modulerne har en belastningskapacitet på 800 kN/m2.

9. Gulv- og/eller rampemodulerne leveres som standard med overfladehuller. Deres formål er at fjerne så meget vand, støv og jord som muligt. Samtidig hjælper hullerne med at fordele friktion og reducere akustisk støj. Hullerne er firkantede og måler 11 x 11 mm. Der skal derfor gøres opmærksom på muligheden for, at især små børn stikker fingrene ned i hullerne, med tilhørende risiko for, at fingrene sætter sig fast. Små børn bør derfor ikke opholde sig på gulvet/rampen uden opsyn. Hvis et barn lægges på gulvet, anbefales et underlag i form af et tæppe eller lignende. Tæppet skal dække et område, der er større end barnets umiddelbare rækkevidde.

10. På steder, der frekventeres af personer med stiletter eller andet spidst fodtøj, bør der anvendes fliser/ramper af typen Excellent UDEN huller. Disse moduler kan have en anden farve, så deres placering er tydeligt angivet.

Vedligeholdelse mv.

11. Regelmæssig vedligeholdelse, herunder rengøring og kontrol af, at monteringen forbliver intakt, er afgørende, hvis gulvets/rampernes kvalitet skal bevares.

12. Modulerne af gulve og ramper, der anvendes indendørs, bør støvsuges og vaskes med passende mellemrum. Gulvet/rampen bør også løftes for rengøring nedenunder, når det er nødvendigt. Hvis modulerne ved et uheld bliver tilsmudset af “kropsvæsker” såsom diarré, skal de desinficeres. Modulerne tåler desinfektion med alle kendte rengøringsmidler. De kan også autoklaveres. Hyppighed og omfang af rengøringen aftales med den tilsynsførende læge.

13. Moduler, der er i brug udendørs, kan også rengøres med alle kendte rengøringsmidler og ved højtryksrens, hvis det er nødvendigt. Hyppighed og omfang af rengøringen aftales med den tilsynsførende læge. I områder udsat for frost skal risikoen for isdannelse noteres. Da is reducerer friktionen, er det vigtigt, at modulerne rengøres, eventuelt ved højtryksrens eller anden varmepåføring og derefter slibes eller saltes. Se de lokale myndigheders retningslinjer. Rampe-ejer er ansvarlig for løbende at vurdere rampens anvendelighed som følge af vejrforholdene og gøre opmærksom på reduceret anvendelighed/risiko for at falde ved skiltning efter behov eller alternativt midlertidigt afbryde brugen af rampen.

Advarsel:

14. Modulerne (polyethylenet) vil ifølge Teknologisk Institut begynde at nedbrydes ved temperaturer langt over deres brugstemperatur (ved ca. 300°C) og afgive primært kulbrinter, som ikke er særligt giftige eller aggressive. Fuldstændig forbrænding af polyethylen producerer næsten udelukkende kuldioxid og vand, det vil sige ugiftige forbindelser. Excellent-moduler bør derfor ikke opstilles/monteres over brandbare materialer, som kan forårsage en brand under eller ved siden af modulerne, da ramperne ikke kan bruges som flugtveje i sådanne tilfælde. Følg sikkerhedsinstruktionerne.
 
15. Se også den lokale leverandørs yderligere sikkerhedsanvisninger, som ligeledes skal følges/overholdes fuldt ud.
 
16. Kontakt Excellent Systems ved tvivl om montering, brug eller vedligeholdelse af gulvet/rampen, da forkert montering, brug eller vedligeholdelse kan medføre risiko for skader. Excellent Systems A/S påtager sig intet ansvar i tilfælde af forkert samling/montering ved brug eller vedligeholdelse.
 
 
 

Vil du vide mere om Excellent Systems?

Industry-systems.com er skabt af det danske firma Excellent Systems. For os er gode produkter, bæredygtige materialer og ansvarlig produktion bare en god forretning.

Læs mere om os her.

Fabrik tegning over Excellent Systems